Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam


1. Sejarah Dunia Islam
  v Zaman Rasulullah SAW (570-632 M)
  v Zaman Khulafaur Rasyidin:
      a. Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. (632-634)
      b. Umar bin Khottob ra. (634-644 M)
      c. Utsman bin Affan ra. (644-655 M)
      d. Ali bin Abi Tholib ra. (655-660 M)
  v Khilafah/Daulah Bani Umayyah
  v Khilafah/Daulah Bani Abbasiyah
2. Daulah Bani Abbasiyah
  •  Pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansyur (754-775), Baghdad dibangunnya sebagai pusat peradaban. Ilmu dan kesenian dikembangkan. Di Kufah, di masa Al-Mansyur, imam Abu Hanifah (700-767) diberinya tempat yang baik. Abu Hanifah berkesempatan untuk merumuskan hukum-hukum Islam, yang kemudian dikenal sebagai mazhab Hanafi.
  • Bersamaan dengan itu, ilmu pengetahuan tumbuh subur. Di Madinah, Imam Malik (713-795) juga menyusun fikih atau hukum Islam. Ia tak seperti Hanafi. Ia banyak menggunakan hadis secara langsung serta tradisi masyarakat Madinah.